Articol publicat in: Sanatate


Nu, problemele sistemului de s?n?tate din România nu sunt de dat? recent? ! Ele existau, sub o form? mai mult sau mai pu?in voalat?, ?i pe vremea lui Ceau?escu. Necazul este c? în cei aproape 21 de ani de democra?ie, de “capitalism s?lbatic”, acestea s-au adâncit ?i s-au înr?ut??it de la an la an. Trec peste considera?iile de ordin politic, trec peste incompeten?a ?i nep?sarea celor care diriguiesc un a?a zis sistem de s?n?tate aflat aproape de colaps ?i consemnez ?i eu teribila, cutremur?toarea tragedie de la Maternitatea Giule?ti, acolo unde mai mul?i prunci prematuri ?i-au g?sit sfâr?itul datorit? indiferen?ei, nep?s?rii ?i proastei distribu?ii a banilor ?i a?a pu?ini care au fost aloca?i bugetului s?n?t??ii ! În spitalele române?ti lipsesc dot?rile cu senzori de fum, absolut indispensabili în cazul unor incendii , în spitalele române?ti pacien?i au ajuns s? cumpere singuri, medicamente, fe?e, catgut ?i alte echipamente ?i dot?ri elementare, în spitalele române?ti po?i r?mâne câteva zile cu acela?i schimb de pat dac? nu-i bagi infirmierei în buzunar celebra “aten?ie”, în spitalele române?ti, cu prec?dere cele de stat, nep?sarea ?i indolen?a sunt la ele acas?, cu excep?iile de rigoare !
În ultimul timp am contractat mai multe probleme de s?n?tate, nu foarte grave, dar destul de importante, probleme care m? fac, dup? tot ceea ce am v?zut c? se întâmpl? în jur, s?-mi fie team? pentru s?n?tatea mea ! Îmi place s? cred c? voi dep??i aceste inconveniente f?r? s? am de-a face cu spitalele române?ti “de criz?”. Iar de va fi s? fie, asta e, tr?iesc în România ?i m? pot a?tepta la orice….S-auzim, totu?i, de bine !